خلق چشم های وکتور با نرم افزار CorelDraw

خلق چشم های وکتور

مرحله1- عناصر اولیه
در این آموزش از CorelDraw X4 استفاده می کنیم.
ابتدا عناصر اولیه و مراحلی را که به خلق این اثر ختم می شود را معرفی می کنیم.
1. بدنه چشم
2. خط چشم
3. مردمک چشم
4. مژه ها

 

 

 

مرحله2- کار با ابزار Bezier
حاال که با مراحل طراحی یک چشم آشنا شدیم ابتدا بدنه چشم را طراحی می کنیم.
1. ابتدا با استفاده از ابزار Bezier یک خط رسم کنید، سپس آن را کپی و paste کنید ( ctrl +c ….. ctrl + v )

2. با استفاده از ابزار Shape آن را فرم دهید، در مرکز خط کلیک راست کرده و گزینه »convert to curves » را انتخاب کنید.روی ابتدا و انتهای خطوط یعنی جایی که پیکان ها قرار دارد کلیک کرده و آن ها را drag کنید تا خط شکل بگیرد.این کار را برای خط دوم نیز تکرار کنید و آن را مانند تصویر زیر فرم دهید.

3. حاال، با استفاده از ابزار Pick همه خطوط را انتخاب کرده و آن را با فشار دادن کلیدهای Control + L ترکیب کنید، سپس با استفاده از ابزار Shape گوشه های شکل را انتخاب کنید، پس از آن گزینه »Join twonodes« را در نوار ابزار فوقانی پیدا کرده و روی آن کلیک کنید.

4. کار شما در اینجا به پایان می رسد.

مرحله3- رنگ آمیزی
حاال می خواهیم بدنه چشم را رنگ آمیزی کنیم. ابزار  Fountain Fill  را از نوار ابزار انتخاب کنید (F11). رنگ را مطابق تصویر زیر تنظیم کنید.
برای ساخت یک رنگ سفارشی، روی جعبه رنگ دوبار کلیک کنید سپس گزینه others را از قسمت پایین پالت انتخاب و در آخر روی دکمه OK کلیک کنید.

 

 

ابزار Pick را انتخاب کرده و برای پاک کردن خط بدنه چشم به سمت راست پنل رفته، بر روی اولین جعبه رنگ که با عالمت ضربدر مشخص شده است راست کلیک کنید. اگر این کار را به درستی انجام دهید باید تصویری شبیه تصویر زیر بدست آورید

 

 

 

مرحله4- طراحی خط چشم
ابتدا با استفاده از ابزار Bezier یک شکلی شبیه تصویر زیر رسم کنید. مطمئن شوید که کلیک آخر به کلیک اول متصل شده است در غیر این صورت نمی توانید شکل را رنگ آمیزی کنید.
با استفاده از ابزار Shape خط را شکل دهید. بین دو گوشه یا گره کلیک کنید سپس ابزار convert to curves را از قسمت فوقانی پنجره انتخاب کرده و روی آن کلیک کنید.
پس از آن دو پیکان نقطه چین خواهید دید، کلیک و drag کنید تا شکل بگیرند. این کار را روی همه خطوط تکرار کنید تا شکلی شبیه آنچه در تصویر زیر مشاهده می کنید بدست آورید.

 

 

 

مرحله5- طراحی خط چشم دوم
پس از طراحی خط چشم باالیی و پایینی نوبت به ساخت خط گوشه چشم می رسد.
1. با استفاده از ابزار Bezier خط چشم دوم را رسم کنید و با کلیک پی در پی ماوس شکلی شبیه تصویر زیر ایجاد کنید.

2. آن را با استفاده از ابزار Shape فرم دهید. برای این کار بین دو گره یا گوشه کلیک راست کنید و سپس با استفاده از ابزار convert to curves روی آن کلیک نمایید. پس از آن دو پیکان نقطه چین ظاهر خواهد شد، روی خطوط کلیک و آن ها را drag کنید تا شکلی شبیه تصویر زیر ایجاد شود.

3. با استفاده از پنل رنگ سمت راست یک رنگ مورد نظر خود را اضافه کنید. در اینجا ما از رنگ سیاه استفاده کرده ایم.

 

 

 

 

مرحله6- ساخت و سازماندهی الیه ها
حاال که بدنه و خط چشم را در اختیار داریم می توانیم آن ها را در کنار هم قرار داده و ساختار یک چشم را تشکیل دهیم.
1. با استفاده از ابزار Pick روی بدنه چشم کلیک کرده و آن را به مرکز drag کنید.

2. بدنه چشم را به قسمت پایین منتقل کنید. برای انجام این کار کلید Control را نگه داشته و کلید PageDown را بزنید.

3. کار به خوبی انجام شد.

 

 

 

مرحله7- طراحی عنبیه
نوبت به کار روی عنبیه چشم رسید.
1. با استفاده از ابزار Ellipse روی صفحه کلیک و drag کنید و یک دایره متناسب با بدنه چشم رسم کنید.

2. دایره دوم را کوچک از دایره اول رسم کرده و آن را با رنگ سیاه رنگ آمیزی کنید.

3. با انتخاب دایره کوچک و استفاده از ابزار Interactive Distortion، شکل آن را تغییر دهید. برای این کار روی دایره کلیک و drag کنید. پس از آن distortion type را در حالت  Zipper Distortion  قرار دهید، مقدار  distortion amplitude  را به 48 و  distortion frequency  را به 30 تغییر دهید.

 

 

 

مرحله8- رنگ آمیزی کردن عنبیه
دایره بزرگ را رنگ آمیزی کنید.با استفاده از ابزار Pick دایره را انتخاب کنید.ابزار Fountain Fill را انتخاب کنید. type را در حالت radial قرار دهید رنگ سمت چپ و وسط را به: C را بهM 96 را به 73 و Y را به 35 و K را به 4تغییر دهید، سپس رنگ سمت راست و وسط را روی یک رنگ آبی آسمانی تغییر دهید.

 

 

مرحله9- ساخت بافت
حاال به دایره بزرگ یک بافت اضافه می کنیم.
1. با استفاده از ابزار Rectangle دو مستطیل کوچک با چیدمانی که در تصویر زیر مشاهده می کنید رسم نمایید. مستطیل ها را انتخاب کرده و کلیدهای Ctrl + Q را فشار دهید. حاال می توانید گرده ها را برای فرم دهی به شکل ویرایش کنید.

2. با استفاده از ابزار Shape آن ها را فرم دهید، سپس هر دو شکل را انتخاب کرده و با استفاده از ابزار Pick روی آن ها کلیک و drag کنید. کلیدهای Ctrl + G را بزنید تا هر دو در یک فلدر قرار گیرند.

3. دائما روی مستطیل های فرم دهی شده کلیک کنید تا زمانی که پیکان چرخاننده ظاهر شود، سپس در حالی که کلید Ctrl را نگه داشته اید دکمه سمت راست و چپ ماوس را نگه داشته و آن ها را در جهت گردش عقربه های ساعت دوران دهید، سپس دکمه ها را رها کنید.
حاال می بینید که اشکال کپی شده اند، اما باید چند کپی دیگر از آن ها داشته باشید. برای این کار کلیدهای + CtrlD را بزنید تا شکلی شبیه تصویر زیر داشته باشید.

4. کار ما به پایان رسید.

 

 

 

 

مرحله10- رنگ آمیزی بافت
حال باید بافت را رنگ آمیزی کنیم.با ابزار Pick روی شکل کلیک کنید.ابزار Fountain Fill را انتخاب کنید.type را در حالت Radial قرار دهید، سپس رنگ را در قسمت سمت چپ چنل تنظیم کنید و یا others را با مقادیر 4 K 35 Y 73 M 96 C انتخاب کنید.
رنگ را در سمت راست به Cyan تغییر دهید.

 

 

 

مرحلهDuplicate -11 یا کپی کردن بافت
شکل را با کمک ابزار Pick انتخاب کنید.
1. با نگه داشتن کلیدهای سمت چپ و راست ماوس و کلید Ctrl شکل را کپی و در جهت چرخش عقربه های ساعت دوران دهید و duplicate کنید.

2. سپس روی اشکال کوچک تر کلیک کرده و آن ها را رنگ سیاه رنگ آمیزی کنید. اشکال کوچک و بزرگ را با استفاده از ابزار Pick انتخاب کرده و با فشار دادن کلیدهای Ctrl + G آن ها را گروپ کنید. سپس آن ها را به وسط منتقل کنید.

3 پایان کار.

 

 

 

مرحلهPowerClip -12 کاسه چشم
مردمک را درون بدنه چشم قرار دهید.
1. ابتدا مردمک را Group کنیدو برای این کار ابتدا آن را با ابزار Pick انتخاب کرده سپس کلیدهای Ctrl + G را بزنید.

2. مردمک را با استفاده از PowerClip درون چشم قرار دهید. به قسمت نوار ابزار رفته و »Effect+ PowerClip + Place Inside Container « را پیدا کنید. می بینید که نشانگر ماوس به یک پیکان سیاه رنگ تبدیل شده است، حاال روی بدنه چشم کلیک کنید. خواهید دید که مردمک ها درون کاسه چشم قرار گرفته اند.

3. در حالی که کلید Ctrl را نگه داشته اید روی کاسه چشم دوبار کلیک کنید تا ویرایش شود. حاال روی مردمک های کلیک کرده و آن ها را کمی به سمت باال حرکت دهید تا شکلی شبیه تصویر زیر پیدا کنند.مجددا در حالی که کلید Ctrl را نگه داشته اید روی کاسه چشم دوبار کلیک کنید تا ویرایش شود.

4. و اینک پایان کار.

 

 

 

مرحله13- کار کردن روی Transparency یا شفافیت
در این مرحله بازتاب مردمک را ایجاد می کنیم.
1. با استفاده از ابزار Ellipse دو دایره سفید رنگ رسم کنید.

2. دایره ها را روی چشم Drag کنید.

3. ابزار Transparency را انتخاب کرده و transparency دایره را در حالت »Uniform« و مقدار آن را روی 50 قرار دهید.

 

 

اگر همه مراحل را به درستی دنبال کرده باشید به شکلی شبیه تصویر زیر دست پیدا خواهید کرد.

 

 

مرحله14- طراحی مژه ها
در پایان نوبت به طراحی مژه می رسد.
1. با استفاده از ابزار Rectangle، سه مستطیل مطابق شکل رسم کنید. فراموش نکنید برای قابل ویرایش شدن آن ها کلیدهای Ctrl + Q را بزنید.

2. با استفاده از ابزار Shape آن را شکل داده و رنگ آمیزی کنید.

3. با کلیک و drag و duplicate کردن مژه ها با استفاده از کلیدهای چپ و راست ماوس، آن ها را روی خط چشم قرار دهید.

4. از سلیقه خود برای چیدن مژه ها استفاده کنید تا جلوه خوبی به چشم بدهد.

 

 

نتیجه گیری
کار طراحی چشم با استفاده از برنامه CorelDraw به پایان رسید. حاال یک چشم وکتور زیبا داریم. شما می توانید با اضافه کردن مژه های بیشتر، سایه و یا بافت به مردمک چشم ، یک چشم زیباتر و جذاب تر داشته باشید.

 

 

 

 

 

و این هم نتیجه کار ما :

 

___________________________________________________

** امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید **